Nguồn lực khai thác
Nhân sự

Tổng số: 160 người 

Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật lao động. Người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Với lực lượng CBCNV như trên,  PTSC Đà Nẵng  có đủ năng lực quản lý và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị tiên tiến, đảm bảo cung ứng các dịch vụ một cách nhanh chóng, đạt yêu cầu và thuận lợi cho khách hàng.