Nguồn lực khai thác
Kho bãi

HỆ THỐNG KHO, BÃI CẢNG:

Stt

Các hạng mục chính

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

1

Nhà kho kín, nền BTXM

2600 m2

10.400 m2

2

Bãi hàng sau cầu cảng

 

 

 

  • Bãi hàng tổng hợp

160m x 115m

110m x 115m

 

  • Bãi hàng container

-

160m x 115m