Nguồn lực khai thác
Lịch tàu
        KẾ HOẠCH KHAI THÁC CẢNG SƠN TRÀ NGÀY 05/05/2017  
         
                         
STT  Cầu bến Tên Tàu  Loại hàng hóa LOA GT Tác nghiệp  Khối lượng( tấn) Đã TH  Còn Lại Phương tiện Thời gian dự kiến
Ngày Cập Ngày Rời
1 ST1 Khánh Linh68 Than 73 1233 Tàu - oto 1500 712 788 Cẩu HITACHI,TADANO 8h 03/05 17h 05/005
2 ST2 Hoàng Hải 268 Gạo bao 70 999 Tàu - oto 750 598 152 KC 5363 04/05 07/05
3 ST3 HÙng vương 01 Thép định hình 73 1250 Tàu - oto 310 bó 98 192 Cẩu 70 KATO 12h 04/05 23h 06/05
4 ST1 CM Phương Nga Ximang bột 57 499 Tàu - oto 800 195 605 Tự hành 14h 04/05 07/05
5 ST2 CM Gia vũ 18 Xi mang bao 56 499 oto - tàu 920   920 Cẩu HITACHI 18h 04/05 07/05